ਬੇਰਹਿਮ ਦੂਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਉਦੇ ਜੀ, ਪਰਲੋਕ ਪੋਹਚਾ ਦਿਤਾ..ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਆ ..100,
http://mediadespunjab.com/
ਜਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੋਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇਰਾਂ,
ਉਹ ਐਸਾਨ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ,
ਤਾਹੀਓ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਵਟੇ ਮਾਰੇ,
ਏਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ,
ਫਿਰ ਇਨਾਂ ਬਠਾਏਆ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉਤੇ,
ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਵੀ ਸਿਰ ਚ ਪਾਮਦੇ ਨੇ,
ਹਜੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਹੀ ਪਿਗਲੇ,
ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਮਦੇ ਨੇ,
ਜਦੋ ਕੋਈ ਨਾਂ ਇਨਾਂ ਦੀ ਵਾਅ ਚਲੀ,
ਸੋਂ ਗਉਆ ਬਣਾ ਬਣਾ ਖਾਮਦੇ ਨੇ,
ਸ਼ੱਡ ਦਿਉ (ਅੰਦਪੁਰ)ਨੂੰ ਫਰਮਾਵਦੇ ਨੇ,
ਫਿਰ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਪਿਠ ਪਿਸ਼ੇ ਕੀਤਾ,
ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿਤੇ,
ਪਿਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੰਦੇੜ ਤਾਈ,
ਦਸਮੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਖੰਜਰ ਨਿਗਾ ਦਿਤਾ,
ਆਖਰੀ ਸਮੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਫੁਰਮਾ ਦਿਤਾ,
ਨਾਨਕ ਦੂਨੀਆਂ ਕੈਸੀ ਹੋਈ,
ਸਾਲੂਕ ਮੀਤ ਨਾਂ ਰਹਿਓ ਕੋਈ,
ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਯੇਆ,
ਦੂਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗੂਆਇਆ,
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵੀ ਰਲਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ,
ਮੈ ਹੂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ,
ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ,
ਇਨਾਂ ਤਿਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਂਹੀਆਂ ਨੁੰ
ਬੇਰਹਿਮ ਦੂਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਉਦੇ ਜੀ,
ਪਰਲੋਕ ਪੋਹਚਾ ਦਿਤਾ
dalbir_singh-1.jpg