ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਮਾਣ ਜੱਗ ਕਰਦਾ, ਸਾਲੂ ਨੋਹ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ,ਕੁਲਵਧੂ ਕੈਹ ਕੇ ਧਰਦਾ
dalvir.jpg