ਬੱਚ ਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੱਚ ਸਕਦਾਂ ਏ ,ਮੋਡਰਨ ਇਨਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋ,..ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਆ ..102,
ਮੀਡੀਏ ਵਾਲੇ ਪੋਂਦੇ ਰੋਲੀ,ਲੋਕੋ ਬਾਬੇਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹ ਲਾਵੋ ਨਾਂ,
ਦਸਵੰਦ ਜਿਨਾਂ ਤੂਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਇਨਾਂ ਤਾਂਈ ਲੂਟਾਵੋ ਨਾਂ,

ਗੋਗੜਾ ਵਡੀਆ -ਗਡੀਆਂ ਵਡੀਆ,ਡੇਰੇ ਵਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ,
ਲੋਕਾਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੂਟਾਏ ਨੇ,

ਬਾਹਾਂ ਚ ਪਾਏ ਤੂਹਾਡੇ ਕੰਗਣ,ਤੂਸੀ ਬਾਬੇਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਤੇ,
ਕੰਨ ਵੀ ਤੂਸੀ ਸੂਨੇ ਕਰ ਲਏ,ਸੱਬ ਬਾਬੇਆਂ ਤਾਂਈ ਲੂਟਾ ਦਿਤੇ,

ਨੋਹ ਦੀ ਚੈਨੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੂੰਦਰੀ,ਬਾਬੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਤੀ,
ਭੋਟਿਆ ਪੰਜ ਤੋਲੇ ਦਾ ਕੜਾ ਪੁਤ ਦਾ,ਸਾਦ ਕਰਾਮਤ ਦਿਖਾ ਦਿਤੀ,

ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਮੇ ਲੂਟੇਰੇ, ਹੁਣ ਰੋਜ ਦੂਹਾਈ ਪੋਦੇ ਨੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀ (ਟੀ-ਵੀ)ਚਲੋਣਾ, ਵਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਲੋਦੇ ਨੇ,

ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਂਖਣ ਦਸਵੰਦ ਆਪਣਾ,ਅਕਾਉਂਟ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੋ,
ਤੂਸੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਤੇ ਬਾਲੀ ਬਾਰਸ,ਧੇਲੀ ਚੂਆਨੀ ਫੈਂਕੀ ਜਾਵੋ,

ਬੱਚ ਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੱਚ ਸਕਦਾਂ ਏ ,ਮੋਡਰਨ ਇਨਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋ,
ਕੁੜਤਾ(ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਆ)ਤੇਰਾ ਲਾ ਲੈਣ ਗੇ,ਬਚ ਭੁਖੇ ਨੰਗੇ ਲੱਲਾਰੀਆ ਪਾਸੋ,
530538_494249723951883_1436206316_n.jpg