ਗੁੰਜ਼ਡ ਗਰਦੀ ਦਡ ਨੰਗਡ ਨਡਚ , ਨਜਡਇਜ ਕਬਜਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ 5 ਗ੍ਰਿਫਤਡਰ
ਜਗਰਡਓ 1 ੳਗਸਤ ( ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਗ਼ਡ ) ਇਾਥੋ ਨਜਦੀਕੀ ਪਿੰਜ਼ ਸਿਾਧਵਢ ਬੇਟ ਵਿਾਚ ੳਾਜ ਰਡਤੀਂ 20 -25 ਵਿੳਕਤੀੳਢ ਨੇ ਇਾਕ ਦੁਕਡਨ ਤੇ ਕਬਜਡ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀੳਤ ਨਡਲ ਇਾਕ ਮਕਡਨ ਅੁਾਪਰ ਹਮਲਡ ਬੋਲ ਕੇ ਘਰ ਵਿਾਚ ਹਡਜਿਰ ੳੌਰਤਢ ੳਤੇ ਬਾਚਿੳਢ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮੰਜਿੳਢ ਨਡਲ ਬੰਨ ਕੇ ਮਕਡਨ ੳਤੇ ਦੁਕਡਨ ਤੇ ਕਬਜਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੌਲਡ ਪੈਣ ੳਤੇ ਲੋਕਢ ਦੇ ਇਕਾਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ੳਗਿੳਡਤ ਵਿੳਕਤੀੳਢ ਦੇ ਸੁਪਨੇ
ਸਡਕਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ . ਪ੍ਰਡਪਤ ਕੀਤੀ ਜਡਣਕਡਰੀ ੳਨੁਸਡਰ ਸੁਰੇਸ ਕੁਮਡਰ ਪੁਾਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਡਫੀ ਸਡਲਢ ਤੋਂ ਇਾਕ ਦੁਕਡਨ ਵਿਾਚ ਕਿਰਡਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਡ ਸੀ ੳਤੇ ੳਡਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਡਰ ਦਡ ਪੇਟ ਪਡਲ ਰਿਹਡ ਸੀ . ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਕਡਨ ਵਡਲੀ ਮਡਰਕਿਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੳਕਤੀ ਨੇ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ੳਤੇ ਅੁਸ ਵਿੳਕਤੀ ਨੇ ਸੁਰੇਸਲ਼ ਕੁਮਡਰ ਨੂੰ ਬਿਨਢ ਦਾਸੇ ਹੀ ਜਬਰੀ ਖਡਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀੳਤ ਨਡਲ ਰਡਤ ਨੂੰ 25-30 ਵਿੳਕਤੀੳਢ ਨੂੰ ਨਡਲ ਲੈ  ਕੇ ਸੁਰੇਸ ਕੁਮਡਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਡ ਬੋਲ ਦਿਾਤਡ ੳਤੇ ਦੁਕਡਨ ਵਿਾਚੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮੁਨਿੳਡਰੀ ੳਤੇ ਰੈਜ਼ੀਮੇਜ਼ ਦਡ ਸਮਡਨ ਚੁਾਕਣਡ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿਾਤਡ . ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲਦਿੳਢ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰਢ ਸੁਰੇਸ ਕੁਮਡਰ ਭਾਜਣ ਵਿਾਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿੳਡ ੳਤੇ ਅੁਸ ਨੇ ਪਿੰਜ਼ ਵਿਾਚ ਰੌਲਡ ਪਡ ਕੇ ਲੋਕਢ ਨੂੰ ਇਕਾਠੇ ਕਰਨਡ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿਾਤਡ . ਹਮਲਡਵਰਢ ਨੇ ਸੁਰੇਸ ਕੁਮਡਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ੳਤੇ ਬਾਚਿੳਢ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮੰਜਿੳਢ ਨਡਲ ਬੰਨ ਦਿਾਤਡ ਸੀ . ਲੋਕਢ ਦੇ ਇਕਾਠ ਨੂੰ ਭਡਪਦਿੳਢ ਹੀ ਹਮਲਡਵਰਢ ਨੇ ਹਵਡ ਵਿਾਚ ਫਡਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਜਣ ਵਿਾਚ ਹੀ ੳਡਪਣੀ ਸਮਝਦਡਰੀ ਸਮਝੀ .ਸੁਰੇਸ ਕੁਮਡਰ ਦੇ ਬਿੳਡਨਢ ਤੇ ਸਿਾਧਵਢ ਬੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ੳੈਫ,ੳਡਈ,ੳਡਰ ਨੰ: 132 ੳਧੀਨ ਧਡਰਡ 452,379,342,427,506,120ਬੀ,148-149 ੳਡਈ ਪੀ ਸੀ ੳਤੇ ੳਸਲਡ ੳੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਡ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੳਡ ਸੀ . ਖਲ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਡਣ ਤਾਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਾਤਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁਾਤਰ ਗੁਰਬਖਸ ਸਿੰਘ,ਨੋਨੀ ਪੁਾਤਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਾਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ੳਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁਾਤਰ ਗੁਰਬਖਸ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 20-25 ੳਣਪਛਡਤੇ ਵਿੳਕਤੀੳਢ ਤੇ ਪਰਚਡ ਦਰਜ ਕਰਲਿੳਡ ਗਿੳਡ ਹੈ ੳਤੇ ੳਗਲੀ ਕਡਰਵਡਈ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿਾਤੀ ਹੈ .