......ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ...
ਲਾਟੀ ਚੋਰ ਦੇ ਸਾਥੀ....ਹੁਣ ਪਰਧਾਂਨ ਕਹੋਦੇਂ ਨੇ,

ਖਾੜਕੂ ਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ...ਪਬੰਦੀਆਂ ਲੋਦੇਂ ਨੇ?

ਗੋਲਕ ਚੌਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ...ਵਫਾਦਾਰ ਕਹੋਦੇਂ ਨੇਂ?

ਪਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ...ਘਰੀਂ ਬਠੋਦੇਂ ਨੇ ?

ਸੋਨੇਂ ਦਾ ਛਬਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ...ਭਗਤ ਬਣੇ ਬਗਲੇ ?
 
 ਆਖਣ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਏ ਹੋਣੀ...ਇਲਜਾਮ ਲੋਦੇਂ ਨੇ?
 2.png