ਸਾਂਝਾ ਦਰ..ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਆ ..10

ਸਾਂਝੇ ਰੂਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਬਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਚਾਹੀਦੀ,
ਸਾਂਝੀ ਖੂਹੀ ਤੇ ਨਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ?
ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿਲ ਤਾਂ ਦਲੇਰ ਚਾਹੀਦਾ ?
ਸਾਂਝੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾਂਝਾਂ ਓਪਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ !

ਨਿਰਪਖ ਤੇ ਸਚਾਈ ਸਦਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਐ ?
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੂੰਦੀ ਐ !
ਏਹ ਸਬ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈ ਲੂਟ ਲੈਣਾ ਆ,
ਸਬੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਸਦਾ ਏਹੋ ਕਹਿਣਾ ਆ !

ਮੈ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਡਾਕਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮਾਰਨਾਂ ,
ਬਾਬਾ ਪਾੜ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜੇਹੜਾ ਝਗਾ ਪਾੜਨਾ.
ਹੋ ਮਾਣ ਤੇਰੇ ਓਤੇ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ,
ਮਾਣ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾ।

ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਸਿਖਾਇਅੀ ਮੈ ਪਲੇ ਬੰਨੀ ਮਾਲਕਾ ,
ਮੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਨਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦਾ।
ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੋਹਤ ਹੂੰਦੀਆਂ ,
ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਮਜੋਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ!

ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਾ ਦਰ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ,
ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀ ਕਲਾ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਵੀ ਹੂੰਦਾ ਆ।
ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਦਰ ਹਾਂ ਜੋ ਸਦਾ ਸਭ ਲਈ ਹੀ ਖੂਲਾਂਗਾਂ
ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੂਲਾਂਗਾਂ।

ਦਿਓ ਸੰਗਤੇ ਅਸੀਸ ਨਾ ਭੂਲਿਓ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ,
ਨਥ ਜੂਲਮ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਅਖੀਰ ਨੂੰ
ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ (ਤਾਇਆ) ਹਿਮਤ ਕਰ ਆਖ ਜਾਵੀ,
ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ਼ ਦਾ ਰਾਗ ਵੀ ਅਲਾਪੀ ਜਾਵੀ।
  0046.jpg

ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਕੜਪਿੰਡੀਆਂ (ਜਰਮਨੀ)
0049-171-945-9654
E-Mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it