ਪ੍ਰਲੋ ਦਾ ਦਿੰਨ,..ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਆ ..14

ਨੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵੇ,
ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆਣ ਸੂਣਾਇਆ!

ਕਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਲੋ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਲੋਕੋ,
ਸੂਣ ਕੂਕਂੜ ਪਿੰਡੀਆ(ਤਾਇਆ)

ਸੈਂਸ ਦਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਕਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਗੂ,
ਕਲ ਨੂੰ ਸਮੂੰਦਰ ਰਿੜਕਣਾ ਆਂ!

ਸ਼ੋਮ ਰਸ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਕੀ ਲਬਣਾ,
ਪਰਲੋ ਦੀ ਆਓਦੀ ਬਿੜਕਣਾ ਆਂ!

ਸਵਿਸ,ਫਰਾਂਸ ਬਾਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ,
ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸੇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ!

ਕਈ ਫੁਟ ਚੋੜਾ ਮੋਰਾ ਜਿਹਾ ,
ਸਾਇਸ ਦਾਨਾਂ ਇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ!

ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ,
ਕਿਦਰੇ ਬਲੈਕ ਆਓਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ!

ਜੇ ਧਰਤੀ ਨੂ ਏਹ ਨਿਗਲ ਤਾਂ,
ਕਿਦਰੇ ਪਰਲੋ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ!

ਸ਼ਿਵ ਦੂਆਲੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾਰੀਆਂ ,
ਹਮਨ ਤੇ ਹਮਨ ਕਰ ਦਿਤੇ!

ਕਰਾ ਕਰਾ ਖਰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ,
ਜੰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਪਟ ਦਿਤੇ!

ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾ ਵਾਲੇ ਖਬਰ ਨੂ ;
ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ!

ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿੰਨ ਦਿਹਾੜੇ,
ਅਸਮਾਨ ਨੁ ਟਾਕੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵੇ,
ਸਾਇਸ ਦਾਨ ਬੀ ਇਸ ਧ੍ਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ!

ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਬ ਨੂੰ ਹੋਣਾ,
ਆਪਾਂ ਕਲੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀ ਚਲੇ !

ਬਾਵੇ ਤੁੰ ਕਰ ਕੇ ਹੋਸਲਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ,

ਜਾਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਰਜ ਕੇ ਖਾ !

ਪਹਿਲਾਂ ਲਕਸ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਹਾ ,
ਅਤੇ (ਕੂਕੜ ਪਿੰਡ) ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ!

ਸ਼ਾਇਸ ਦਾਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ,
ਐਮੇ ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਵਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾ! 
  0051.jpg

ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਕੜਪਿੰਡੀਆਂ (ਜਰਮਨੀ)
0049-171-945-9654
E-Mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it