ਪਾ ਜਾ ਫੇਰਾ; ਆਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਰ ਮਾਹੀ।

ਸੰਦਲੀ-ਸੰਦਲੀ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਅੱਜ ਦਿਸਦਾ ਅਜਬ ਖ਼ੁਮਾਰ ਏ।
ਵੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੱਕਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਏ।

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘਾਈ ਅੱਖੀਆਂ ਤਾਂਈ
ਬਲਦਾ ਦੀਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਹੀ
ਚੰਨ ਛਿਪਿਆ ਰਿਹਾ ਓਹਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ
ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਝਾਤ ਮਾਹੀ।

ਨਾ ਮੈਂ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਆਂ
ਨਾ ਹੀ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚਰਚੇ ਨੇ
ਮੈਂਡਾ ਰਾਂਝਾ ਤੁਹੀਓਂ ਮਹੀਂਵਾਲ ਹੋਇਓਂ
ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਏ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕੇ 'ਚ ਪਰਚੇ ਨੇ।

ਕਰ - ਕਰ ਉਡੀਕ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਥੱਕੇ
ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਾਹੀ
ਫੁੱਟ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਰੁੰਬਲਾਂ ਫਿਰ
ਪਾ ਜਾ ਫੇਰਾ; ਆਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਰ ਮਾਹੀ।
*ਹਰਸ਼ ਮਿਹਰ*  02 mar 2o

                                                                                                                  ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: Harsh Mehar, ਸੇਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਅੱਪ, 'ਨਾ ਮੈਂ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਨਾ ਹੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਆਂ ਨਾ ਹੀ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚਰਚੇ ਨੇ ਮੈਂਡਾ ਰਾਂਝਾ ਤੁਹੀਓਂ ਮਹੀਂਵਾਲ ਹੋਇਓਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਏ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕੇ 'ਚ ਪਰਚੇ ਨੇ|' ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸਟ