****+ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਏ ਵੈਰ ਦਿਲੀਏ ****+

ਜੇ ਤੂੰ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਗੁਰਾਂ ਸੀਸ  ਵਾਰਿਆ,

ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ,

ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਨਾ ਲੈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿਲੀਏ ।

ਦਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਏ ਵੈਰ ਦਿਲੀਏ। 

ਲੱਖਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਏ ਟਾਇਰ ਗਲਾਂ ਚ ਪਵਾਏ ,

ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉਡਾਏ,

ਤੇਰਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦਿਲੀਏ ,

ਦਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਏ ਵੈਰ ਦਿਲੀਏ ।

ਮਿੱਧ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਉਗਾਈਏ ,

ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਸੜਵਾਈਏ ,

ਲੋਹੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਦਿਲੀਏ। 

ਦਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਏ ਵੈਰ ਦਿਲੀਏ। 

ਭਾਵੇਂ ਪਾਈ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰ ,

ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਖੀਰ ,

ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਖੈਰ ਦਿਲੀਏ।

ਦਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਏ ਵੈਰ ਦਿਲੀਏ। 

ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਨੂੰਨ ਭਰਿਆ ,

ਤੇਰਾ ਕਹਿਰ ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਰਿਆ,

ਵਹਿਮ ਕਢਦੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਦਿਲੀਏ।

ਦਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਏ ਵੈਰ ਦਿਲੀਏ। 

ਬੜੇ ਜਿੱਦੀ ਹੁੰਦੇ ਜੰਡ ਤੇ ਕਰੀਰ ਦਿਲੀਏ ,

ਅਸੀਂ ਦੇਨੇ ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਦਿਲੀਏ,

ਤੇਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਮਾਨ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਦਿਲੀਏ।

ਦਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਏ ਵੈਰ ਦਿਲੀਏ। 

ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਤਿੰਦਰ ਕੋਰ ਕਾਹਲੋਂ ..ਬਟਾਲਾ।