.........(ਦੁਲਹਨ-ਫਾਰਮ)..................
  
f_d.png
ਪਰਜਾਪਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆ/ਬੇਟਿਆ ਦੇ ਰਿਸਤਿਆਂ ਵਾਰੇ ਮਿਲੋ,,
ਆਈਲੈਟ ਪਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਸਮੂੰਦਰ ਪਾਰੋ 'ਰਿਸਤੇ,
(ਦੁਲਹਨ-ਫਾਰਮ) ਨਾਲ ਸੰਮਪਰਕ ਕਰੋ!
0049,157 3300 1111
waa.jpg
0091 99157 36438
03_agust_21.jpg
  (ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਆ)