.........(ਦੁਲਹਨ-ਫਾਰਮ)............
 asli_f.jpgbeb.jpg.........(ਦੁਲਹਨ-ਫਾਰਮ)............
ਪਰਜਾਪਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆ/ਬੇਟਿਆ ਦੇ ਰਿਸਤਿਆਂ ਵਾਰੇ ਮਿਲੋ,,
ਆਈਲੈਟ ਪਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਸਮੂੰਦਰ ਪਾਰੋ 'ਰਿਸਤੇ,
(ਦੁਲਹਨ-ਫਾਰਮ) ਨਾਲ ਸੰਮਪਰਕ ਕਰੋ!
0049,157 3300 1111
waa.jpg
0091 99157 36438
03_agust_21.jpg
  (ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਆ)
https://youtu.be/jhWsUkPxMps?t=21