.......... (ਦੁਲਹਨ-ਫਾਰਮ)..........
brmma.jpgbhai_budhu_ji.jpg
 beb.jpg
 
... (ਦੁਲਹਨ-ਫਾਰਮ)....
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈ (ਬੁਧੂ) ਜੀ ਦੇ ਅੰਸ/ਬੰਸ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਿਚੋਂ,
ਪਰਜਾਪਤ/ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਏ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਦਫਤਰ,
ਰਿਸਤੇ ਹੀ ਰਿਸਤੇ,
ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਿਲੋ ਯਾਂ ਟੈਲੀ ਫੂਨ ਤੇ ਸੰਮਪਰਕ ਕਰੋ !!
... (ਦੁਲਹਨ-ਫਾਰਮ)....
0091 99157 36438
waa.jpg
0049 157 33001111