::::::::::(ਦੁਲਹਨ-ਫਾਰਮ)::::::::::::::
d_f.pngsiri_sa.pngbrma.png
........(ਦੁਲਹਨ-ਫਾਰਮ)............
.........ਪਰਜਾਪਤ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ......
1)-ਬੀ-ਕੋਮ,ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ?
2)-ਮੈ-ਏ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ?
3)-ਗਰੈਜੂਏਟ-ਏਅਰ ਹੋਸਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ?
4)-(+2) ਡਾਏਬੋਰਸ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ?
5)-ਮੈਟਰਕ ਪਾਸ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ?

.................ਪਰਜਾਪਤ ਬੇਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ..............
1)-ਆਪਨਾ ਹੋਸਪੀਟਲ ਭਰਾ ਡੋਕਟਰ ਖੁਦ ਮੈਟਰਕ ਪਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ?
2)-ਲੈਕਚਰਾਰ/ਪਰੋਫੈਸਰ ਵਾਸਤੇ ਕਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ?
3)-ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਲੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ?
4)-ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਅਪਨਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ (50,000) ਨਿਕਮ ਮਾਸਕ ਵਾਸਤੇ ਕਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ?
5)-ਡੁਬੈਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਲੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ?
6)-ਬਹਿਰੀਨ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਲੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ?
7)-ਇਟਲੀ ਵਸਦੇ ਡਾਏਬੋਰਸ ਲੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ?
ਸਮਪਰਕ:-99157 36438......0049 157 33001111 ਵਟਸਅਪ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ!
cbb.png
  (ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਆ)