....ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸੂਨੈਹਰੀ ਮੋਕਾ ਫੂਨ ਘੂਮਾਓ ਤੇ ਹੱਲ ਘਡਾਓ....
nri_2.jpgncri2129.jpgਪੰਜਾਬ/ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਜਮੀਨ,ਕੋਠੀ,ਪਲੋਟ ਖਰੀਦਣ/ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਿਲੋ,
ਪਤਾ:- (ਜਰਮਨੀ -ਟੋਵਰ)ਸ਼ੈਹਦੇਵ ਮਾਰਕੀਟ 205 ਜਲੰਧਰ- ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ
ਬੈਕਸਾਈਡ (ਰਮਾਡਾ-ਹੋਟਲ) 9915736438(ਜਥੇਦਾਰ-ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਆ)004915733001111