1022----SUNDER KNEA IN GERMANY----
mdp-log.pngwis_a.pngwis.png
ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵਸਦੇ,(ਬੀਬਾ) ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, (45,50) ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਮਪਰਕ ਕਰਨ ਜ੍ਹਿੜਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵਿਲ ਸੈਟਲ ਹੋਵੇ,ਅਤੇ ਅਪਨਾ ਬਿਜਨਸ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗਲ ਬਾਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਟੈਲੀਫੂਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਗੀ, Tel:-0049 157 33001111