----ਪਰਜਾਪਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ-(99)-ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ----1093
screenshot_2022-09-06_at_15-47-46_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-_----___-98-_____----.png
mdp.pngscreenshot_2022-09-06_at_15-42-12_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-_administration_joomla.pngscreenshot_2022-09-06_at_15-42-12_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-_administration_joomla.pngਪਰਜਾਪਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ-(99)-ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ,ਸੰਪਰਕ :-0049 157 3300 1111
NAME RITU
DOB 25 6 1999
12 WITH MEDICAL STREAM
BSC NURSING
HIGHT 5 5
PASSION SINGING  DANCING WRITING
PROFESION NURSING
WORKING AS CARDIAC NURSE IN HERO HEART DMC AT LUDHIANA
FATHER NINDER PAL SINGH
(RURAL MEDICAL PRACTITIONER)
MOTHER SITA RANI (STAFF NURSE )
Con:-0049 157 3300 1111