----ਪਰਜਾਪਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ-(98)-ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ----1094
screenshot_2022-09-06_at_16-00-24_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-_----___-98-_____----.png
mdp.pngscreenshot_2022-09-06_at_15-54-45_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-_administration_joomla.pngscreenshot_2022-09-06_at_15-54-45_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-_administration_joomla.pngਪਰਜਾਪਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ-(98)-ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ,ਸੰਪਰਕ :-0049 157 3300 1111
Name.     Harjinder Kaur
DOB.        11 July 1998
Height .     5' 5"
Qualification- B.sc non medical
IELTS test clear overall 6.5 Band
Caste.      Parjapat Ghumiar
Father.   Jagseer singh  farmar
Mother.    Sukhveer kaur
Gottar - kabbe
Nanke Gottar  sokhal        
Place- Gehri bhagi, bathinda
Con:-0049 157 3300 1111