---ਪਰਜਾਪਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ,ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੋਰ(96) ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ----1097-
screenshot_2022-09-09_at_20-54-19_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-_----_____96______-----.png
mdp.pngindex_g_9_9_22.jpgindex9_9_22.jpgਪਰਜਾਪਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ,ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੋਰ(96) ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ,ਸੰਪਰਕ:-0049 157 3300 1111
Name-shamsher kaur
Date of Birth- 31/3/1996
Father's Name- kapoor singh (karoriwal)
Mother's Name- hardeep kaur (ghodiwal)
Qualifications- B.A, M.A,(English ),B.ed
Height- 5' 5 inches
Mother gotar- ghodiwal
Requirement  NRI , Work permit  canada
contact no:-0049 157 3300 1111