--ਪਰਜਾਪਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੇਟੀ ਕੁਲਜੀਤ ਕੋਰ(32)ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ---1101
screenshot_2022-09-20_at_22-28-21_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-_---_____32____---.png
screenshot_2022-09-17_at_18-40-53_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-___.pngscreenshot_2022-09-20_at_22-37-39_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-_administration_joomla.pngscreenshot_2022-09-20_at_22-39-01_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-_administration_joomla.pngਪਰਜਾਪਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੇਟੀ ਕੁਲਜੀਤ ਕੋਰ(32)ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ,ਸੰਪਰਕ(ਜਥੇਦਾਰ-ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਏ) ਨਾਲ:-0049 157 3300 1111
Name Kuljit Kaur
DOB. 3/2/1990
Height 5.5"
Qualification:- GNM Nursing From Sri Guru Ram Das Institute ASR 2013
BSC Nursing From ASR in 2019
Presently Working at:- Apollo Hospital Amritsar as a Senior Staff Nurse
Father Name:- Gurdial Singh, Agriculturist
Mother Name:- Jagbir Kour House Wife
Sibling:- One Elder Sister
2 Younger Brothers in Abroad in Canada, One Brother is Married
Mobile:-0049 157 3300 1111