----ਬਾਲਮੀਕੀ/ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੀਟਾ ਮਸੀਹ(45)ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ---1102
screenshot_2022-09-21_at_19-04-45_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-_----_____45_____---1102.png
screenshot_2022-09-17_at_18-40-53_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-___.pngscreenshot_2022-09-21_at_18-56-10_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-_administration_joomla.pngscreenshot_2022-09-21_at_18-54-57_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-_administration_joomla.pngਬਾਲਮੀਕੀ/ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੀਟਾ ਮਸੀਹ(45)ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ,ਸੰਪਰਕ(ਜਥੇਦਾਰ-ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਏ)ਨਾਲ ਕਰੋ:-+49 157 3300 1111
Name : Rita Masih
DOB : 16 April 1977
Marital Status : Single, Never Married
Education : M.A ( Music ),. B.Ed
Occupation : Professor in College
Family:Parents,Father(Govt Contractor in Electricity,Dept)Mother ( Housewife ),A younger sister ( Married ) living in India, A younger Brother ( Single ) living in Portugal
Caste : No bar
Preference : NRI match or in India in good job or businessman
Con:-0049 157 3300 1111