---ਸ਼ਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤਲਾਕ ਸ਼ੁਦਾ ਅੰਜੂ(42) ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ,---1103
screenshot_2022-09-29_at_21-45-23_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-_---______42_______---.png
screenshot_2022-09-29_at_21-39-25_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-_------___30_____----1042.pngscreenshot_2022-09-29_at_21-41-21_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-_administration_joomla.pngscreenshot_2022-09-29_at_21-41-21_mediadespunjab_punjabi_newspaper_-_administration_joomla.pngਸ਼ਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤਲਾਕ ਸ਼ੁਦਾ ਅੰਜੂ(42) ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਪਰਕ(ਜਥੇਦਾਰ-ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਆਂ)ਨਾਲ 0049 157 3300 1111
 Name-Anju(citizen
India divorcee)
DOB-4 January 1980
Gender-female
Highest education graduation
Hometown -Jalandhar
State-Punjab,India
Hieght-5ft 3inch
Mother Tongue-Punjabi,Hindi
Religioun-Hindu(Punjabi)
Physical status-Fit
Father name-Sukhdev Sharma(no more)
Mother's name-Shobha Sharma
Siblings- 2 married brothers living in Jalandhar
Two children beta bete
Con:-0049 157 3300 1111