ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਨੇ ਚੀਕਾ ਘਡਾ ਤੀਆਂ! ..ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਆ ..26
ਮੈ ਮੁਹੋ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀ ਬੋਲਿਆ,
ਨਾਂ ਕਦੇ ਸੋਂ ਖਾਦੀ ਨਾ ਕੂਫਰ ਤੋਲਿਆ!

ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਮੈ ਸ੍ਹੋ ਖਾਧੀ ਸੀ,
ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿ ਵਾਦੀ ਸੀ!

ਪੈਰਾ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਮੈ ਬਣਿਆ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ,
ਚਿੜੀ ਪੈਰਾ ਦੀ ਮੈ ਸ਼ਾਤੀ ਓਤੇ ਲਾਈ ਸੀ!

ਹਥ ਪੰਜ ਗੰਰਥੀ ਉਤੇ ਰਖ ਮੈ ਸੋ ਖਾਦੀ ਸੀ,
ਮੇਰੀ ਮਾ ਦੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਓਦੋ ਸਮਾਦੀ ਸੀ!
ਅਜ ਇਕ ਨਮੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈ ਮੂਹ ਤਕਿਆ,
ਬਬੀ ਦਾ ਫੁਨ ਆਇਆ ਬੜਾ ਮੈ ਹਸਿਆ!
ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ,
ਵੰਡ ਰਹੇ  ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਰੋਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ!
ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਾ,ਮੈਨੂ ਹਥਿਆਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ,
 ਕਲਾ ਕਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਫੋਜ ਨਹੀ!
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਂ ਵਿਚ ,ਮੈ ਸੀ ਗਲਾਂ ਸੂਣਦਾ,
ਆਏ ਦਿਨ ਬੂਡਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀ ਗਲਾਂ ਸੂਣਦਾ!

ਫਲਾਂਨੇ ਦੀ ਨੂਹ ਦੇਖੌ ਕਿਨੀ ਚੰਗੀਂ ਆਈ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਮੂੰਡੇ ਸਾਂਬ ਲਏ,ਸੋਰੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੈ!

ਸਾਰਾ ਟਬਰ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਜੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ,
ਅਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ,ਜਾਂਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ!
ਨਾਹ ਧੋ ਲਇਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ,
ਟੈਹਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚ!
ਗਲ ਸੂਣ ਮੇਰੀ ਲਂਬੜਾਂ ਦੇ ਲਾਂਬਿਆ,
ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ ਸੂਟੜਾ ਤੇ ਲੂਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਬਿਆ!

 
ਕਾਣੇ ਬੰਦੇਆਂ ਨੇ ਦੂਹਾਈਆਂ ਪਾਤੀਆਂ,
ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਨੇ ਚੀਕਾ ਘਡਾ ਤੀਆਂ!
ਹਜੇ ਤਾਂ ਟਰੇਲਰ ਹੀ ਮੈ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ,
ਮੰਨ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਣੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ!
ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂਸੀ ਓਹ ਕਰ ਲਓ,
ਧੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਈਆ ਕੋਲ ਭਜ ਲਓ!

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਗੀ,
ਸਚ ਸੂਣ ਕੇ ਕਚੈਹਰੀ ਵੀ ਰੋਵੇ ਗੀ!
mh.jpg
 DALBIR SINGH (GERMANY)
Tel:-01771852223